23/2020 Zmiany dotyczące znacznych pakietów akcji spółki Pozbud T&R S.A., rejestracja nabycia akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

03 czerwca 2020

 Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycieznacznego pakietu akcjiZarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2020 z dn. 2.06.2020 roku, w dniu 3 czerwca 2020 roku wpłynęły do Spółki:
1) zawiadomienie od Pana Łukasza Fojt o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w zakresie znacznego pakietu akcji, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz związane z tym zawiadomienie o nabyciu  akcji nowej emisji w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, złożone w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (MAR), tj. kontynuacja informacjiprzekazanejw raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 20.05.2020 r., oraz 2) zawiadomienie od Pana Wojciecha Ziółkowskiego o  stanie posiadania znacznego pakietu akcji Spółki, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomień, o których mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna:art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE(MAR).