23/2019 Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.

20 września 2019

 Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) informuje, iż na mocy Uchwały Zarządu Nr 1/09/2019 podjętej w dniu 19 września 2019 roku ustanowił prokurę samoistną i powołał z dniem 19 września 2019 roku Pana Tadeusza Andrzejaka na Prokurenta.

Pan Tadeusz Andrzejak posiada wykształcenie średnie. W dniu 18 lipca 2002 r. wspólnie z bratem Romanem Andrzejakiem zawiązali spółkę POZ OKNA Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k/Poznania, którą w 2007 r. przekształcili w spółkę akcyjną od firmą POZBUD T&R S.A. i wprowadzili jej akcje do obrotu giełdowego. Pan Tadeusz Andrzejak był Prezesem Zarządu tej Spółki od początki jej funkcjonowania jako spółki publicznej, tj. od 25 czerwca 2007 r. w której nadzorował obszar produkcji. Z dniem 17 września 2019 r., złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Pozbud T&R S.A., aby nadzorować i koordynować pierwszy etap procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Andrzejak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tadeusz Andrzejak Nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).