23/2018 Podpisanie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

19 listopada 2018

 Raport bieżący 23/2018

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2014 z dnia 17.02.2014 r. informuje, że w dniu 19.11.2018 r. podpisał drugostronnie aneks z dnia 14.11.2018 r. do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Nr GG07/283 z dnia 15.03.2010 r., zawartej pomiędzy InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo Ubezpieczeń”) a Emitentem („Zobowiązany”).

Niniejszym aneksem zwiększona została z kwoty 20.000.000,00 zł do kwoty 30.000.000,00 zł górna granica łącznej odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, zwana „limitem gwarancyjnym”, z tytułu wszystkich wydanych gwarancji w oparciu o w/w Umowę, przy czym:

a)kwota pojedynczej gwarancji zapłaty wadium nie może przekroczyć 8.000.000,00 zł,

b)kwota pojedynczej gwarancji należytego wykonania kontraktu nie może przekroczyć 10.000.000,00 zł,

c)kwota pojedynczej gwarancji usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 3.000.000,00 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń będzie wystawiało gwarancje do dnia 13.11.2019 r. na rzecz Beneficjentów gwarancji, które będą wydawane Zobowiązanemu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.