23/2016 Podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej Nr PPa03/B104/2014 zawartej ze spółką Torpol S.A.

27 grudnia 2016

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz nr 41/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016 roku podpisał aneks do Umowy podwykonawczej Nr PPa03/B104/2014, zawartej ze spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu _Wykonawcą_, której przedmiotem są roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz _Sadowne_ _Kontrakt Główny_, w ramach Projektu: POIiŚ 7.1.-22.1.
Niniejszym aneksem strony zmieniły – wydłużyły do dnia 30 maja 2017 roku termin realizacji przez Podwykonawcę _Pozbud T&R S.A._ pozostałych jeszcze do wykonania uzupełniających robót budowlano – montażowych, będących przedmiotem Umowy. W związku z powyższym Podwykonawca zobowiązuje się do wydłużenia obowiązywania okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
Pozostałe postanowienia w/w umowy pozostały bez zmian.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie MAR_.