23/2015 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Pozbud T&R S.A.

30 czerwca 2015

Raport bieżący nr 23/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku otrzymał uchwałę nr 608/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjętą w dniu 25 czerwca 2015 roku, stwierdzającą dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Pozbud T&R S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Jednocześnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanowił wprowadzić z dniem 30 czerwca 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje spółki Pozbud T&R S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPZBDT00013.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.133).