22/2022: Zawarcie z firmą audytorską porozumienia o rozwiązaniu umowy.

24 czerwca 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 roku zawarł z UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie („Firma audytorska”) porozumienie o rozwiązaniu łączącej strony umowy z dnia 28 lipca 2022 r. o badanie i ocenę sprawozdań finansowych (dalej „Porozumienie”), ze skutkiem na dzień zawarcia Porozumienia.

Przedmiotem umowy z dnia 28 lipca 2020 roku było przeprowadzenie przez Firmę audytorską badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych COMPREMUM S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ww. okresy.

W Porozumieniu Strony potwierdziły, że pomiędzy Spółką a Firmą audytorską nie wystąpiły rozbieżności poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania, a porozumienie zostało zawarte na wniosek Firmy audytorskiej, z powodu wystąpienia zdarzeń po jej stronie, tj. z powodu niedysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi do przeprowadzenia badania, uniemożliwiających jej spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu, (art. 66 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości).

Zawarcie Porozumienia  rozwiązującego z Firmą audytorską zostało przez Zarząd omówione z Radą Nadzorczą Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wybór firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej COMPREMUM leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Wybór ten zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą w zakresie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania ustawowego sprawozdań finansowych.

Spółka informuje ponadto, że brak było przypadków wyrażenia przez Firmę audytorską w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych COMPREMUM opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, jak również wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

W załączniku Spółka przekazuje pismo firmy audytorskiej, adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy.

Podstawa prawna: § 19 ust. 5 pkt 3)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).