22/2021 Zmiana w składzie Zarządu Spółki.

24 lipca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał informację o złożeniu w dniu 23 lipca 2021 roku przez Wiceprezesa Zarządu – Pana Andrzeja Raubo rezygnacji z członkostwa w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu – ze skutkiem na dzień 24 lipca 2021 roku. Pan Andrzej Raubo podkreślił, że zakłada długotrwałą współpracę ze Spółką w innych zakresach.

W wyniku powyższego, w skład Zarządu Emitenta z dniem 24 lipca 2021 roku wchodzą Pan Łukasz Fojt jako Prezes Zarządu oraz Pan Michał Ulatowski jako Wiceprezes Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim