22/2020 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu POZBUD T&R S.A.

02 czerwca 2020

 Raport bieżący z plikiem 22/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) podaje do wiadomości, iż w dniu 2 czerwca 2020 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został o kwotę 18.062.590,00 zł poprzez emisję 18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o numerach od H 000001 do H 18062590.
Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł i dzieli się na 44.836.769 akcji, w tym:
a) 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,
b) 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,
c) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł kada o numerach od 0000001 do 5500000,
d) 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł kada o numerach od 0000001 do 5575345,
e) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł kada o numerach od 0000001 do 5000000,
f) 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł kada o numerach od 0000001 do 1948384,
g) 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950,
h) 18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do H 18062590.
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 48.730.769 głosów.
Ponadto w dniu 2 czerwca 2020 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Spółki (numer KRS: 0000284164) dokonano rejestracji zmiany § 3 i § 7 ust. 1 Statutu Spółki, które otrzymały następujące brzmienie:
” § 3
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:
a.3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach
od 0000001 do 3984000,
b.3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda
o numerach od 0000001 do 3408500,
c.5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda
o numerach od 0000001 do 5500000.
d.5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda
o numerach od 0000001 do 5575345,
e.5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,
f.1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,
g.1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950,
h.18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 18062590.
2.Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.
3.Akcje imienne Serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela”
㤠7
1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”
Powyższe zmiany Statutu Spółki dokonane zostały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 kwietnia 2020 r. odpowiednio uchwałą nr 4/2020 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałą nr 6/2020 w sprawie: zmiany Statutu Spółki (Raport Bieżący 12/2020 z 4 kwietnia 2020r.).
Aktualny jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu .
Podstawa prawna: § 5 pkt 1) w związku z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)