22/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

19 września 2019

 Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 września 2019 roku (w godzinach popołudniowych) wpłynęło do Spółki drogą mailową zawiadomienie przesłane przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („PTFI”) z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

„Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej również „PTF”), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 623, dalej: „Ustawa”) zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,80 % całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki: Pozbud T&R SA, zarówno w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jak i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA łącznie.

Dotyczy: Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty/ fundusze inwestycyjne zarządzane przez PTFI łącznie

Rodzaj zdarzenia zbycie akcji w transakcjach zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Data zdarzenia data transakcji 11.09.2019 r.

Firma spółki Pozbud T&R SA

Siedziba i adres spółki Wysogotowo, ul. Bukowska 10A

62-081 Przeźmierowo

Polska

Stan posiadanie przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji 1 624 815

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 6,07%

Liczba głosów z posiadanych akcji 1 624 815

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 5,30%

Stan posiadanie po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcji 1 473 500

Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,50%

Liczba głosów z posiadanych akcji 1 473 500

Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 4,80%

Ponadto TFI PZU SA informuje, iż nie występują inne okoliczności, określone w Rozdziale 4 Ustawy: Znaczne pakiety akcji spółek publicznych, wymagające wykazania w niniejszym zawiadomieniu o ujawnieniu stanu posiadania.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 623).