22/2018 Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Emitenta

14 listopada 2018

 Raport bieżący 22/2018

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 05 września 2018 roku podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał drugostronnie podpisany aneks do Umowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku Nr POIR.03.02.01-30-0007/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2010, zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (zwaną dalej: „Instytucją Pośredniczącą”).

Niniejszym aneksem zmieniony został okres kwalifikowalności kosztów projektu. W związku z powyższym zmieniony został termin zakończenia realizacji projektu. Końcowy termin kwalifikowalności projektu określony aneksem to dzień 31 października 2020 roku, podczas, gdy w umowie pierwotnie ustalony był na dzień 31 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.