22/2017 Przekazanie skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 roku na niewłaściwym formularzu.

31 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2017 roku, pomyłkowo przekazał do wiadomości publicznej skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 roku, na niewłaściwym formularzu.  


W związku z powyższym Zarząd Spółki koryguje ten raport w ten sposób, iż ponownie przekazuje w dniu dzisiejszym skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 roku w tej samej treści tylko na właściwym formularzu. 

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).