22/2016 Podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej Nr PPa/02/B104/2014 zawartej ze spółką TORPOL S.A.

27 grudnia 2016

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie _”Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 10 marca 2014 roku oraz raportu nr 16/2015 z dnia 22 maja 2015 roku informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016 roku Emitent jako Podwykonawca podpisał ze spółką Toprpol S.A., jako Wykonawcą, aneks do Umowy Nr PPa/02/B104/2014 z dnia 07 marca 2014 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją części prac wchodzących w zakres zamówienia publicznego udzielonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz _Sadowne_? _Kontrakt Główny_ w ramach projektu POIiŚ 7.1.- 22.1.
Zgodnie z aneksem Podwykonawca zrealizuje całość obowiązków wynikających z w/w Umowy w terminie do 31 maja 2017 roku, z tym, że wszystkie prace mające wpływ na prowadzenie ruchu pociągów zakończone zostały do 28 lutego 2016 roku i w terminach zgodnych z Harmonogramem, o którym mowa w Kontrakcie Głównym. W związku z powyższym Podwykonawca zobowiązuje się do wydłużenia obowiązywania okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
Pozostałe postanowienia w/w umowy pozostały bez zmian.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie MAR_.