22/2015 Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

23 czerwca 2015

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 czerwca 2015 roku otrzymał podpisany drugostronnie aneks z dnia 16 czerwca 2015 roku do Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego Nr 0950/04/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. („Towarzystwo?) z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad udzielania przez Towarzystwo na wniosek Pozbud T&R S.A. („Wnioskodawca?) gwarancji kontraktowych w ramach ustalonego limitu odnawialnego w okresie jego obowiązywania. W Umowie kwota limitu odnawialnego ustalona była w wysokości 4.000.000,00 zł, w związku z czym wartość ta nie kwalifikowała wówczas Umowy do przekazania raportu bieżącego o jej zawarciu.

Niniejszym aneksem wysokość limitu odnawialnego zwiększona została do kwoty 18.000.000,00 zł, a maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji ustalona została na kwotę nie przekraczającą 3.600.000,00 zł.

W ramach limitu, w okresie od dnia 25 kwietnia 2013 roku Towarzystwo będzie wydawać Emitentowi gwarancje kontraktowe:

a) przetargowe

b) należytego wykonania kontraktu,

c) właściwego usunięcia wad lub usterek.

Maksymalny okres obowiązywania pojedynczej gwarancji wydanej w ramach Umowy nie może przekroczyć 60 miesięcy, a w przypadku wydania, w odniesieniu do jednego kontraktu, gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek, maksymalny okres obowiązywania łącznie obu gwarancji nie może przekroczyć 84 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może wydać gwarancje ubezpieczeniowe o łącznym okresie obowiązywania przekraczającym 84 miesiące, jednak nie dłuższym iż 96 miesięcy.

Wysokość wynagrodzenia, w postaci prowizji, z tytułu udzielenia Emitentowi gwarancji, do którego zapłacenia, na rzecz Towarzystwa, Emitent jest zobowiązany, ustalona została na warunkach rynkowych.

Zgodnie z Umową w celu zabezpieczenia roszczeń regresowych Towarzystwa wobec Emitenta, Emitent jako Wnioskodawca zobowiązany był do złożenia 5 weksli własnych in blanco oraz deklaracji do weksli. Jeżeli gwarancja udzielana będzie na wniosek Emitenta w związku z umową zawieraną lub wykonywaną przez konsorcjum, w ramach którego działa Emitent, wydanie takiej gwarancji może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia (poręczenia wekslowego) również przez konsorcjantów.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym Emitent jako Wnioskodawca nie może wypowiedzieć Umowy w okresie obowiązywania jakiejkolwiek gwarancji udzielonej na podstawie Umowy.

Pozostałe warunki Umowy i aneksu są standardowe dla tego typu umów.

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą w momencie podpisania niniejszego aneksu jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).