21/2021 Rejestracja zmian Statutu Spółki.

13 lipca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), informuje, że powziął informację o wpisaniu w dniu 12 lipca 2021 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2021 roku uchwałą nr 20/2021.

Tym samym, z dniem 12 lipca 2021 roku treść Statutu Spółki uległa zmianie w sposób następujący:

a) § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie o treści:

„Spółka może używać skrótu firmy: POZBUD S.A.”

b) do § 3 Statutu Spółki dodany został  ust. 4, 5, 6 i 7 o następującej treści:

4. „Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

6. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

7. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.”

c) § 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie o treści:

„3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

d) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe brzmienie o treści:

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej POZBUD S.A”

e) do § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. n) i o) o następującej treści:

„n) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,

o) zatwierdzenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części.”

f) w §17 ust. 1 zostały usunięte lit. ł) i m).

Jednocześnie Zarząd Spółki publikuje jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający m.in. zmiany, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Tekst Statutu ze zmianami
(pdf, 193.04 Kb)