21/2020 Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

29 maja 2020

 Raport bieżący 21/2020
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że biorąc pod uwagę zmiany korporacyjne w Spółce podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. (o której Spółka informowała Raportem bieżącym 18/2019), z założeniem zamiaru jej kontynuacji.
Jednocześnie, Spółka informuje, że podjęta została decyzja o utworzeniu dwóch spółek w 100% zależnych od Emitenta, których docelowym przedmiotem działalności będzie odpowiednio specjalistyczna działalności budowlana w zakresie hydrotechniki (Pozbud Hydrotechnika) oraz w ramach drugiej spółki, działalność deweloperska. W tym zakresie Spółka informuje, że utworzenie spółki celowej pozwoli na pozyskanie partnera biznesowego do podjęcia działalności specjalistycznej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze biznesowe w zakresie planowanego obszaru działalności. Utworzenie odrębnej spółki dedykowanej do realizacji projektu deweloperskiego pozwoli na wydzielenie tego segmentu działalności do dedykowanej spółki.
Wyniki analizy i weryfikacji strategii reorganizacji, przy założeniu kontynuacji jej istotnych założeń, oraz harmonogram jej implementacji zostaną przedstawione przez Zarząd w terminie późniejszym.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE