21/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.

17 września 2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki pismo od Pana Tadeusza Andrzejaka, skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej o rezygnacji z członkostwa w zarządzie i z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, z dniem 17 września 2019 roku.

Uzasadnieniem powyższej decyzji, wskazanej w rezygnacji, jest pełne zaangażowanie się w rozpoczęty pierwszy etap procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku, nadzór i koordynacja tego procesu oraz rzetelne jego przeprowadzenie. Proces ten polegać będzie na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, związanej ze stolarką okienną i drzwiową, której produkcję od lat nadzoruje Pan Tadeusz Andrzejak i wniesienie jej do spółki celowej w 100 % zależnej od Pozbud T&R S.A., którą Pan Tadeusz Andrzejak, z woli Wspólnika, zamierza nadal kierować.

Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych mandat Pana Tadeusza Andrzejaka wygasa z dniem 17 września 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ze późn. zm.).