21/2017 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A Emitenta

23 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2017 roku otrzymał uchwałę nr 970/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 22 sierpnia 2017 roku, zgodnie z którą Zarząd GPW, na wniosek Spółki, postanowił z dniem 25 sierpnia 2017 roku wykluczyć z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacje na okaziciela serii A spółki Pozbud T&R S.A., w związku z przedterminowym ich wykupem.

Od dnia 2 sierpnia 2017 roku obligacje Spółki serii A zostały zawieszone na rynku Catalyst (raport bieżący nr 15/2017 z dnia 1.08.2017 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.