20/2022: Realizacja strategii rozwoju w zakresie udziału w rynku stolarki otworowej

21 czerwca 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka przy udziale spółki córki Fabryka SLONAWY sp. z o.o. wraz z długoletnim partnerem biznesowym z USA, uzgodniły strategię w sprawie wzajemnego zaangażowania się w rozwój współpracy na rynku amerykańskim, w zakresie intensyfikacji i istotnego zwiększenia sprzedaży produktów polskich na rynku amerykańskim. Współpraca dotyczy przede wszystkim dalszego rozwoju specjalistycznej produkcji drzwi oraz w przyszłości innych produktów stolarki budowlanej.

Strony postanowiły, że współpraca rozwijać się będzie z jednej strony poprzez rozwój sieci dystrybucji, mający na celu istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży na rynku amerykańskim oraz z drugiej strony, poprzez wspólne pozyskiwanie dodatkowego finansowania na rozwój mocy produkcyjnych w Polsce.

Docelowo, w zależności od zaakceptowanej formuły finansowania, Spółka rozważa utworzenie spółki celowej, dedykowanej dla produkcji stolarki wyłącznie na rynek amerykański. Wysokość zaangażowania każdej ze stron oraz szczegóły relacji formalno-prawnych wypracowane zostaną przez strony w niedługim terminie w ostatecznej umowie inwestycyjnej po otrzymaniu ostatecznych propozycji finansowania opartych o ustalenia biznesowe. Spółki w tym czasie kontynuują dotychczasową współpracę.

Zarząd podkreśla, że współpraca z partnerem amerykańskim, jest realizacją ogłoszonej w grudniu 2020 roku strategii Spółki w zakresie rozwoju działalności na rynku stolarki otworowej poprzez wzmocnienie sprzedaży w kanale eksportowym.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.