20/2021 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

07 lipca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2021 roku od Pana Andrzeja Raubo – Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR – o nabyciu akcji POZBUD.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu. 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR