20/2020 Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.- KOREKTA RAPORTU – z powodu pominięcia postawy prawnej

29 maja 2020

 Raport bieżący 20/2020
Z powodu pominięcia postawy prawnej w raporcie nr 20/2020 przesłanym do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym, poniżej pełne brzmienie raportu:
„Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym informację, że Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Roman Andrzejak złożył w dniu 29 maja 2020 roku z tym samym dniem rezygnację z członkostwa w Zarządzie i z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja uzasadniona została stanem zdrowia, jednocześnie Pan Roman Andrzejak oświadczył, że podtrzymuje zamiar współpracy ze spółką w ramach specjalistycznej działalności deweloperskiej.
W wyniku powyższego, w skład Zarządu Emitenta aktualnie wchodzą:
Pan Łukasz Marcin Fojt jako Prezes Zarządu
Pan Michał Ulatowski jako Wiceprezes Zarządu
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757)”