20/2018 Podpisanie Listu intencyjnego

16 sierpnia 2018

Raport bieżący 20/2018

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, („Spółka”, „Emitent”), podaje do wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku podpisał List intencyjny z jednym z akcjonariuszy spółki EVER HOME S.A z siedzibą w Wysogotowie („EVER HOME”). Przedmiotem Listu intencyjnego jest podjęcie przez Strony wspólnych działań, w kierunku przygotowania i złożenia oferty nabycia akcji spółki EVER HOME S.A., posiadanych przez Emitenta. Aktualnie w posiadaniu Emitenta jest pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych serii C w liczbie 902.603 sztuk o łącznej wartości nominalnej 90.260,30 zł, stanowiących 31,71% udziału w kapitale EVER HOME i 1.805.206 głosów, stanowiących 38,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EVER HOME. Zgodnie z wolą Stron List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i nie zastrzega wyłączności do prowadzenia negocjacji w powyższym zakresie. Wyłącza natomiast prawo dochodzenia od Emitenta jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu zawarcia i realizacji postanowień Listu intencyjnego. Ważność listu intencyjnego strony ustaliły do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku podpisania przez Strony, w wyniku negocjacji na podstawie niniejszego Listu intencyjnego, umowy sprzedaży akcji, Emitent poda szczegóły dotyczące tej umowy w odrębnym raporcie.

Zarząd Emitenta uznaje podpisanie wyżej wymienionego Listu intencyjnego za istotne ze względu na planowane dalsze zmiany w strukturze grupy kapitałowej Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.