20/2017 Zawarcie przez Emitenta umowy o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa

23 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, („Spółka?, „Emitent?), podaje do wiadomości, że w dniu 22 sierpnia 2017 roku podpisał ze spółką GN Jantaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu Umowę o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa („Umowa?).

1). Umowa zawarta w Poznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 roku.

2) Stronami umowy są GN Jantaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu jako Zamawiający i Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie jako Generalny Wykonawca.

3) Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo – mieszkalnego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Mielnie przy ul. Wojska Polskiego 8 („Przedmiot Umowy?), zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową i techniczną.

4) Inwestycja będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem Budowy, a jej zakończenie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, strony ustaliły do dnia 16 maja 2019 roku. Strony dopuszczają odstępstwa od Harmonogramu, pod warunkiem, iż nie będą one powodować wydłużenia terminów, z zastrzeżeniem, iż każda zmiana Harmonogramem Budowy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Generalny Wykonawca ma prawo do zmiany terminu zakończenia robót wyłącznie w przypadku opóźnienia w ich wykonaniu z powodu działania Siły Wyższej zdefiniowanej w Umowie,

5) Za wykonanie Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe nieprzekraczające kwoty 19.955.726,00 zł netto, powiększone o kwotę należnego podatku VAT („Maksymalna Cena?). Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich prac majątkowych do wszelkich utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w związku z niniejszą umową na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

W przypadku, gdy z inicjatywy Generalnego Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego nastąpi zmiana technologii robót, w wyniku której wykonywane będą roboty zamienne lub roboty skutkujące wystąpieniem oszczędności, 50 % tych oszczędności należne będzie Generalnemu Wykonawcy jako premia należna od wynagrodzenia, a 50 % przypadnie Zamawiającemu.

6) Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty Generalnego Wykonawcy oraz materiały lub urządzenia w następujących okresach:

a) 5 lat na roboty budowlano – montażowe, w tym instalacyjne, za wyjątkiem instalacji grzania i chłodzenia,

b) 5 lat na instalację grzania i chłodzenia,

c) dla urządzeń zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta,

c) 10 lat na szczelność części podziemnej budynku i pokrycia dachu, jego izolacji oraz na konstrukcyjne elementy nośne,

d) na okresy dłuższe niż wskazane powyżej, o ile tak stanowi gwarancja producenta wbudowanych materiałów i urządzeń.

Strony potwierdzają, iż postanowienia dotyczące gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustalają, iż okresy obowiązywania rękojmi są takie same jak określone w umowie dla gwarancji.

7) Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi w postaci Gwarancji Należytego Wykonania, która zostanie zastąpiona Gwarancją Usuwania Wad i Usterek lub w formie gwarancji łącznej w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wartość Gwarancji Należytego Wykonania wynosi 10 % wartości netto Maksymalnej Ceny, którą przekaże Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, a wartość Gwarancji Usuwania Wad i Usterek wynosi 3 % wartości netto Maksymalnej Ceny, którą przekaże Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy.

8) Generalny Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie robót budowlanych, za których działania i zaniechania odpowiada jak za własne. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę Generalny Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu szczegółowy przedmiot robót, który ma zamiar powierzyć danemu podwykonawcy i odpowiadające mu wynagrodzenia.

8) W przypadku opóźnienia Generalnego Wykonawcy w wykonaniu całości lub części Przedmiotu Umowy, Zamawiający naliczy Generalnemu Wykonawcy karę umowną:

– dla terminów określonych w Harmonogramie Budowy jako kamienie milowe – w wysokości 0,1 % Maksymalnej Ceny netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do Harmonogramu Budowy,

– dla terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, określonego w Harmonogramie Budowy w wysokości 0,1 % Maksymalnej Ceny netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do Harmonogramu Budowy.

Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych z w/w tytułów nie może przekroczyć 10 % Maksymalnej Ceny.

Zamawiający ma prawo do żądania, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej.

9) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego, wskutek opóźnień Generalnego Wykonawcy w realizacji inwestycji zagrożony będzie termin oddania inwestycji do użytkowania wynikający z Harmonogramu Budowy, Zamawiający ma prawo:

a) wskazać Generalnemu Wykonawcy Podwykonawcę, z którym Generalny Wykonawca będzie mógł podpisać umowę na realizację części robót Generalnego Wykonawcy,

b) powierzyć podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, niewykonany zakres robót

10) Generalny Wykonawca posiada polisę OC od prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż stanowiącą równowartość kwoty 1.000.000 Euro, którą zobowiązany jest utrzymać przez cały Okres Budowy nie mniej niż przez następne 24 miesiące.

11) W Umowie zawarto też postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą przekazania informacji o zawarciu Umowy jest jej istotność dla działalności Spółki ze względu na wartość objętych nią prac, a kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.