20/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

07 grudnia 2016

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) podaje do wiadomości, że w dniu 06 grudnia 2016 roku (godz. 17.08) otrzymał od Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, o następującej treści:

„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA?) z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, tj.:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,

3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum,

(„Fundusze TFI PZU?), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, dalej: „Ustawa o Ofercie?) niniejszym zawiadamia, że w wyniku rozliczenia w dniu 5 grudnia 2016 r. nabycia 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji POZBUD T&R SA („Spółka?), dokonanego w dniu 1 grudnia 2016 r. w ramach transakcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5 %, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału : 1 525 895

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,6991 %

Liczba głosów z akcji: 1 525 895

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,9755 %

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału : 2 025 895

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 7,5666 %

Liczba głosów z akcji: 2 025 895

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,6059 %

Ponadto TFI PZU SA informuje, iż:

? Fundusze TFI PZU SA nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki;

? Fundusze TFI PZU SA nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie;

? TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU SA wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.?

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1639).