20/2015 Warunkowa rejestracja w KDPW S.A. akcji serii G spółki Pozbud T&R S.A.

12 czerwca 2015

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu: Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2015 roku otrzymał uchwałę nr 377/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 czerwca 2015 roku, na mocy której KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Pozbud T&R S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLPZBDT00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPZBDT00013.

Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).