2/2024: Zawarcie aneksu do umowy ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A.

08 lutego 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym datowanego na dzień 6 lutego 2024 roku aneksu do umowy z dnia 27 października 2022 roku, która wiąże Spółkę ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. (dalej „Zamawiający”), a której przedmiotem jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. Budowa infrastruktury rurociągowej solanki (dalej „Umowa”).  

Zawarty aneks zmienia:

  1. wynagrodzenie Spółki, które ulega obniżeniu o kwotę 1.094.401,45 zł netto  – do łącznej kwoty 153.313.815,86 zł netto – skalkulowaną jako skutek oszczędności wynikających z zastosowania przez Spółkę odmiennych od założonych przez Zamawiającego, zoptymalizowanych rozwiązań oraz kosztów związanych z wykonanymi przez Spółkę uzasadnionymi pracami dodatkowymi, nieujętymi w Umowie;
  2. termin realizacji inwestycji, który ulega wydłużeniu o 83 dni, co uzasadnia m.in. konieczność wykonania prac dodatkowych, takich jak m.in. dodatkowe prace archeologiczne oraz przewierty.

O zawarciu Umowy Spółka informowała 27 października 2022 roku raportem bieżącym numer 29/2022.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.