2/2019 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, uzupełnienie składu Komitetu Audytu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

14 lutego 2019

Raport bieżący 2/2019

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2018 i nr 27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku informuje, iż Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 14 lutego 2019 roku wybrała spośród swoich członków Pana Jacka Tucharza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.

Ponadto, działając na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 lutego 2019 roku uzupełniła skład Komitetu Audytu i wybrała spośród swoich członków Pana Jacka Tucharza na członka Komitetu Audytu, powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki w powyższych sprawach weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Informacja na temat członka Rady Nadzorczej wybranego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej załączona została do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna : § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).