2/2018 Terminy publikacji raportów okresowych Pozbud T&R S.A. w 2018 roku

12 stycznia 2018

 Raport bieżący nr 2/2018


Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018, a mianowicie:

1. Raporty roczne za 2017 rok:

– raport roczny Pozbud T&R S.A. za 2017 rok – 06 kwietnia 2018 roku

– skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok –

06 kwietnia 2018 roku

2. Skonsolidowane raporty kwartalne za 2018 rok:

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał

2018 roku – 18 maja 2018 roku

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III kwartał

2018 roku – 09 listopada 2018 roku

3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2018

roku – 31 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. oprócz skróconego skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku. Spółka również nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna : § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.).