2/2017 Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok

05 kwietnia 2017

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), w związku z zakończeniem w dniu 04 kwietnia 2017 roku agregacji danych finansowych, realizowanego na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok.

Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r., zakończony 31 grudnia 2016 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego)

Wstępne wyniki finansowe POZBUD T&R S.A.:

– przychody ze sprzedaży 147 580 tys. zł (211 473 tys. zł)

– koszty ogólnego zarządu 3 598 tys. zł (5 142 tys. zł)

– zysk netto 6 131 tys. zł (9 689 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A.:

– przychody ze sprzedaży 167 564 tys. zł (225 059 tys. zł)

– koszty ogólnego zarządu 4 247 tys. zł (5 727 tys. zł)

– zysk netto 6 416 tys. zł (10 189 tys. zł)

Zarząd Emitenta informuje, że obniżenie przychodów ze sprzedaży w 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Emitenta w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim. Zmniejszona aktywność w segmencie budowlanym powodowała równoległe zmniejszenie zamówień z tego źródła dla segmentu stolarki otworowej Emitenta.

W ocenie Emitenta rozwój sytuacji na rynku zamówień publicznych będzie miał istotne znaczenie dla kształtowania się przychodów Emitenta w najbliższej przyszłości.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za w/w okres zostaną zawarte w raportach rocznych (jednostkowym oraz skonsolidowanym) za 2016 rok, które zostaną opublikowane w dniu 10 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR).