2/2016 Zakup nieruchomości w Poznaniu.

23 lutego 2016

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do wiadomości iż w dniu 23 lutego 2016 roku pomiędzy spółką pod firmą 3DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Sprzedający) a POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (Kupujący) została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotem umowy jest zakup przez Emitenta nieruchomości położonej w Poznaniu, obręb Strzeszyn, gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, składającej się z dwóch niezbudowanych działek gruntu o numerach geodezyjnych 3/270 i nr 3/271 i łącznym obszarze 1,8751 ha, stanowiących własność Sprzedającego.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na łączną kwotę 11.101.000,00 zł netto. Cena sprzedaży zapłacona zostanie najpóźniej do dnia 4 marca 2016 roku. Transakcja sfinansowana zostanie w całości ze środków własnych Kupującego. Wydanie nieruchomości w posiadanie Kupującego nastąpi po zapłacie przez Emitenta całej ceny sprzedaży, najpóźniej do dnia 4 marca 2016 roku.

Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji zlokalizowana jest w jednej z najatrakcyjniejszych dzielnic miasta Poznania w pobliżu rekreacyjnych terenów jeziora Rusałka oraz jeziora Strzeszyńskiego. Omawiany obszar należy do jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji cechujących się bliskością centrum miasta Poznania oraz atrakcyjnych terenów zielonych.

Zakupiona nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, uchwalonym przez Radę Miasta Poznania. Na zakupionej nieruchomości Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Apartamenty Strzeszyn, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami i usługami. Szacunkowa powierzchnia użytkowa mieszkań do zrealizowania w ramach tej inwestycji ustalona została na poziomie 13.060 m? (PUM) przy wartości 1 m? 6.200 zł netto, co daje szacunkową wartość inwestycji na poziomie 81.000.000,00 zł netto.

Emitent posiada bogate doświadczenie w branży budowlanej, w tym w zakresie projektów realizowanych dla podmiotów prowadzących działalności deweloperską, natomiast realizacja przedmiotowej transakcji, biorąc pod uwagę unikalną w skali miasta Poznania lokalizację zakupionej nieruchomości, stanowi dla Emitenta podstawy do dynamicznego wzrostu segmentu dotyczącego budownictwa mieszkaniowego w najbliższych latach.

Umowa sprzedaży nieruchomości nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Sprzedającym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).