2/0215 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

08 stycznia 2015

Raport bieżący nr 2/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zwierały skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
1. Raporty okresowe za 2014 rok:

  • skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 27 lutego 2015 r.
  • jednostkowy raport roczny za 2014 r. – 30 kwietnia 2015 r.
  • skonsolidowany raport roczny. za 2014 r. – 30 kwietnia 2015 r.

2. Raporty okresowe za 2015 rok :

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. – 28 sierpnia 2015 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna : § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).