19/2021 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu łącznego stanu posiadania.

05 lipca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE) zawiadomienia z dnia 2 lipca 2021 roku o przekroczeniu przez Fundusze zarządzane przez NN PTE progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.)

Zawiadomienie NN PTE
(pdf, 343.96 Kb)