19/2020 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Pozbud T&R S.A. oraz nabycie akcji Pozbud T&R S.A. nowej emisji przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze

20 maja 2020

Raport bieżący z plikiem 19/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”) przeprowadzonej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie Uchwały Nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Zarząd informował raportem bieżącym nr 12/2020 w dniu 10 kwietnia 2020 roku. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Emitenta i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów, wskazanych w powyższej uchwale (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Akcje zostały objęte w całości. Przeprowadzenie subskrypcji nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym, Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji Akcji.

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji – 15 maja 2020 r.
Data zakończenia subskrypcji Akcji – 15 maja 2020 r.

2)Data przydziału papierów wartościowych:
Z uwagi na fakt, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału Akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

3)Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcją objętych było 18.062.590 Akcji zwykłych na okaziciela serii H.

4)Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5)Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Nie składano zapisów na Akcje w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

6)Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 18.062.590 Akcji.
7)Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna za jedną Akcję wynosiła 2,36 zł.

8)Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje zostały zaoferowane przez Zarząd dwóm inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, co nie wymagało przeprowadza się zapisów na akcje w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
9)Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z dwoma inwestorami.

10)Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje oferowane nie były przedmiotem umowy o subemisję i nie były obejmowane przez subemitentów.

11)Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji wyniosła 42.627.712,40 zł

12)Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym:
Łączna wartość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji Akcji wynosi 222.125,00 zł, z czego:
a)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 202.125,00 zł;
b)koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł (nie zawarto umowy o submisję);
c)koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie sporządzono prospektu emisyjnego, gdyż nie przeprowadzono oferty publicznej Akcji;
d)koszty promocji oferty – 0,00 zł;
e)pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) – 20.000,00 zł.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

13)Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wynosi 0,012 zł.

14)Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje objęte zostały w zamian za wkłady niepieniężne, w ten sposób, że:
•przedmiotem wkładów niepieniężnych jest łącznie 1.806.259 akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie (KRS 0000507816) (dalej „spółka Agnes”),
•łączna wartość wkładów niepieniężnych wynosi 42.627.712,40 zł, wycena akcji spółki Agnes została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2020 roku z dnia 03 kwietnia 2020 roku,
•Akcje objęte zostały objęte przez akcjonariuszy spółki Agnes:
1. Pana Łukasz Fojt, który objął 11.740.680 Akcji,
2. Pana Wojciecha Ziółkowskiego, który objął 6.321.910 Akcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu, Pana Łukasza Fojt, złożone w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dotyczące objęcia akcji nowej emisji w ramach opisanej wyżej subskrypcji prywatnej. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz Art.19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.