19/2019 Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.

28 sierpnia 2019

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w związku z zakończeniem w dniu 28 sierpnia 2019 roku agregacji jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu za I półrocze 2019 roku przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe POZBUD T&R S.A. za I półrocze 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) :

– przychody ze sprzedaży 67 030,00 tys. zł (52 835,00 tys. zł),

– zysk netto 4 447,00 tys. zł (2 737,00 tys. zł).

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. za I półrocze 2019 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży 88 573,00 tys. zł (58 667,00 tys. zł),

– zysk netto 7 205,00 tys. zł (4 981,00 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że tak istotny wzrost przychodów ze sprzedaży, a tym samym zysku netto wynika w szczególności z dwóch czynników:

a) w I półroczu 2019 r., dzięki stopniowej akceptacji dokumentacji projektowej rozpoczęto roboty budowlane na kontrakcie „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Zdaniem Zarządu bieżące tempo prac budowlanych, przy założeniu systematycznego ich odbioru, może dalej w sposób istotny wpływać na przychody grupy kapitałowej,

b) w I półroczu 2019 r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie inwestycji budowlanej związanej z budową osiedla mieszkaniowego Strzeszyn Zacisze Etap I. Umożliwiło to Spółce wygenerowanie części przychodów z w/w inwestycji. Zdaniem Zarządu w kolejnych okresach sprzedaż mieszkań będzie kontynuowana, a projekt powinien zostać zamknięty do końca bieżącego roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku zostaną zawarte w skróconym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 roku Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., zawierającym skrócone jednostkowe sprawozdanie Emitenta, który zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.