19/2018 Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

25 lipca 2018

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku informuje, iż w związku ze zmianą umowy kredytu wielocelowego Nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666 z dnia 22 kwietnia 2011 roku w zakresie limitu kredytu i zabezpieczeń („Umowa”) (aneks z dnia 11 lipca 2018 roku), Spółka, w dniu 25 lipca 2017 roku, złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 60.000.000,00 zł („Oświadczenie”) na rzecz wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) w zakresie roszczeń Banku wynikających z w/w Umowy, tj. należności głównej (kwoty niespłaconego kredytu), umownych odsetek i odsetek za opóźnienie w spłacie, prowizji, opłat bankowych oraz kosztów windykacji. 

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności wielokrotnie, w terminie nie później niż dwa lata od najpóźniejszego terminu ważności gwarancji wystawionych na podstawie powyższej Umowy, tj. do dnia 16 października 2030 roku. 

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.