19/2017 Wykup obligacji serii A

14 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku dotyczącego zawiadomienia o przedterminowym wykupie na żądanie Emitenta obligacji serii A informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2017 roku, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonał wykupu 50.000 obligacji serii A oznaczonych pod kodem ISIN PLPZBDT00054, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł. 

Tym samym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonuje wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont uczestników. 

Obligacje, będące przedmiotem obrotu organizowanego w alternatywnym systemie obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst, na wniosek Spółki zostaną wykluczone z obrotu. 


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).