19/2016 Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III-y kwartały 2016 roku

07 listopada 2016

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 07 listopada 2016 roku agregacji danych finansowych, realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 2016 roku, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec III kwartału 2016 roku

Wstępne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy, zakończony 30 września 2016 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego)

Wstępne wyniki finansowe POZBUD T&R S.A.:

– przychody ze sprzedaży 106 695 tys. zł (157 715 tys. zł)

– koszty ogólnego zarządu 2 648 tys. zł (3 950 tys. zł)

– zysk netto 5 592 tys. zł (9 511 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A.:

– przychody ze sprzedaży 123 789 tys. zł (167 618 tys. zł)

– koszty ogólnego zarządu 3 135 tys. zł (4 362 tys. zł)

– zysk netto 5 843 tys. zł (9 882 tys. zł)

Zarząd Emitenta informuje, że obniżenie przychodów ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Emitenta w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim. Zmniejszona aktywność w segmencie budowlanym powodowała równoległe zmniejszenie zamówień z tego źródła dla segmentu stolarki otworowej Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że rozwój sytuacji na rynku zamówień publicznych będzie miał istotne znaczenie dla kształtowania się przychodów Emitenta w najbliższej przyszłości.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)