18/2022: Zawarcie umowy na realizację kontraktu w Grecji

03 czerwca 2022

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) powziął w dniu 2 czerwca 2022 roku informację o zawarciu datowanej na dzień 31 maja 2022 roku umowy z GIANNITSA MUSHROOMS GREECE PRIVATE COMPANY (dalej Inwestor) – spółką prawa greckiego, na realizację projektu polegającego na  budowie zlokalizowanej w pobliżu Salonik pieczarkarni, w tym wykonanie prac projektowych oraz budowlanych wraz z dostawą technologii dla produkcji pieczarek.

Realizacja wartego 11.768.925,00 EUR netto potrwa około 15 miesięcy od chwili rozpoczęcia prac, jednakże po spełnieniu następujących warunków:

a) przekazaniu przez Inwestora na konto Spółki zaliczki w wysokości 27% wartości niniejszego Kontraktu tj. 3.177.608,00 EUR, oraz

b) wejściu w życie umowy kredytowej, zawartej przez Inwestora, potwierdzone Generalnemu Wykonawcy pismem kredytodawcy; 

c) uzyskaniu przez Spółkę wszelkich pozwoleń, certyfikatów, zaświadczeń, licencji itp. wymaganych przez prawo greckie do pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy;

d) uzyskaniu przez Inwestora ostatecznego i prawomocnego Pozwolenia na Budowę wyrażającego zgodę na budowę Pieczarkarni oraz zawierającego pozwolenie na wykonanie prac projektowych,

e) przekazaniu Spółce przez Inwestora Dokumentacji Projektowej oraz odbiór Dokumentacji Projektowej przez Compremum;

f) podpisanie przez Spółkę wszystkich kluczowych umów z głównymi podwykonawcami (po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Inwestora).

Zarząd Spółki informuje, że łączna suma kar, które mogą zostać naliczone Spółce nie przekroczy 10%  ceny netto przedmiotu umowy.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.