18/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu.

17 czerwca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku – w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 33.300.050 głosów, stanowiących 68,33% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

  1. Pan Łukasz Fojt, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 11.905.113 głosów, stanowiących 35,75% na Walnym Zgromadzeniu oraz 24,43% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. Pan Wojciech Wika-Czarnowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 9.338.016 głosów, stanowiących 28,04% na Walnym Zgromadzeniu oraz 19,16% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  3. Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, posiadające łącznie na Walnym Zgromadzeniu 5.359.000 głosów, stanowiących 16,09% na Walnym Zgromadzeniu oraz 11,00% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  4. Pan Wojciech Ziółkowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 6.321.910 głosów, stanowiących 18,98% na Walnym Zgromadzeniu oraz 12,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załącznik do raportu:

ZWZ uchwały
(pdf, 197.61 Kb)