18/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok

14 maja 2020

Raport bieżący 18/2020

Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji:

•jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A.

•skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok,

Zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, termin publikacji w/w raportów rocznych za 2019 rok wyznaczony był na dzień 12 czerwca 2020 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok ustalony został na dzień 16 czerwca 2020 roku,

W związku z powyższymi zmianami Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, a mianowicie:

1. Raporty okresowe za 2019 rok:

•raport roczny Pozbud T&R S.A. za 2019 rok – 16 czerwca 2020 roku

•skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2019 rok –

16 czerwca 2020 roku

2. Raporty okresowe za 2020 rok:

•skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał

2020 roku – 26 czerwca 2020 roku

•skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2020 roku – 04 września 2020 roku

•skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za III kwartał

2020 roku – 17 listopada 2020 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).