18/2019 Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

01 sierpnia 2019

Raport bieżący 18/2019

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent”, „Spółka”), podaje do wiadomości, iż w związku z realizacją przyjętej przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., w dniu 01 sierpnia 2019 roku Zarząd podjął decyzję o wydzieleniu produkcji okienno – drzwiowej realizowanej przez zakład produkcyjny Spółki w Słonawach, do spółki w tym celu powołanej, która będzie w 100 % zależna od Pozbud T&R S.A. Proces ten zostanie przeprowadzony w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZPC”), obejmującej działalność produkcyjną, skupioną wokół zakładu produkcyjnego w Słonawach do nowo zawiązanej celowej spółki kapitałowej – spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w jej kapitale zakładowym. Na zbycie zorganizowanej części Emitent posiada zgodę Akcjonariuszy, wyrażoną w uchwale nr 4A/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2015 roku. Realizację powyższej koncepcji Spółka zamierza sfinalizować do 31 grudnia 2019 roku.

Drugim kluczowym założeniem strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. co do którego Zarząd podjął w dniu 01 sierpnia 2019 roku decyzję, jest zawiązanie w 100 % zależnej od Pozbud T&R S.A spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla realizacji II etapu inwestycji developerskiej pod nazwą Strzeszyn Zacisze i wniesienie do niej nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, położonej w Poznaniu, będącej własnością Spółki, wraz z przynależnymi do tej inwestycji aktywami i zobowiązaniami.

Powyższe działania mają na celu osiągnięcie docelowego modelu biznesowego poprzez uporządkowanie struktury biznesowej i zapewnienie spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty działalności Spółki.

Uzasadnieniem ekonomicznym dla powyższych koncepcji jest skupienie majątku trwałego w jednym podmiocie i zapewnienie przejrzystości struktury Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.