18/2018 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2018 dot. odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego

25 lipca 2018

 Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku podaje do wiadomości, iż umowa o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa z dnia 22 sierpnia 2017 roku, do dnia odstąpienia zrealizowana została w zakresie wykonania wykopu wraz z jego zabezpieczeniem oraz wykonania płyty fundamentowej budynku. Za prace wykonane do dnia 18 czerwca 2018 roku Emitent wystawił na rzecz Zamawiającego (GN JANTARIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) faktury o wartości stanowiącej 22,47% wartości umowy (wartość umowy 19.955.726,00 zł netto). Do dnia dzisiejszego uregulowane zostało przez Zamawiającego 76,06% jego zobowiązań. Przewidywana rentowność powyższej umowy, od której w dniu 18 czerwca 2018 roku Pozbud T&R S.A. odstąpiła ex tunc, wynosiła 10%. Emitent nie poniósł straty na ww. kontrakcie, do dnia odstąpienia kontrakt był rentowny. 

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Roman Andrzejak
Wiceprezes Zarządu