18/2017 Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2017 roku.

07 sierpnia 2017

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka?, „Emitent?), w związku z zakończeniem w dniu 07 sierpnia 2017 roku agregacji jednostkowych danych finansowych, realizowanej na potrzeby przygotowania raportu Emitenta za I półrocze 2017 roku oraz w związku z planowanymi spotkaniami z inwestorami przez publikacją tego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne jednostkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2017 roku.

Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe POZBUD T&R S.A. za I półrocze 2017 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) przedstawiono poniżej:

– przychody ze sprzedaży 54 851,5 tys. zł (71 827,4 tys. zł),

– zysk netto 3 634,9 tys. zł (4 040,3 tys. zł).

Zarząd Emitenta informuje, że obniżenie przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem sytuacji na rynku usług budowlanych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Natomiast w segmencie stolarki otworowej w ocenie Zarządu Emitenta sytuacja kształtuje się na ustabilizowanym poziomie, osiągając parametry finansowe zbliżone do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2017 roku zostaną zawarte w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2017 roku, który zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna: Art.17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.