18/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.

10 czerwca 2015

Raport bieżący nr 18/2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).

Treść uchwał wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku stanowiącym załącznik do uchwały nr 9/2015, w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133)