17/2022: Informacja na temat realizacji przez COMPREMUM S.A. Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce – nabycie nieruchomości.

30 maja 2022

W nawiązaniu do raportu 30/2021 z dnia 22 września 2021 roku, 44/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz 7/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „COMPREMUM”) informuje, że w ramach prowadzonych przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu zakładu produkcyjnego ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii (dalej „Inwestycja”) w dniu 30 maja 2022 roku spółka zależna FARADISE S.A. zawarła z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów (w ślad za umową zawartą w dniu 28 lutego 2022 roku)   umowę przeniesienia własności nieruchomości z przeznaczeniem pod Inwestycję.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, będącej przedmiotem transakcji, opublikowane zostały w raporcie bieżącym 7/2022.

Wartość zawartej umowy sprzedaży nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

O kolejnych, istotnych etapach realizacji Inwestycji, Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.