17/2021 Przyjęcie przez Zarząd polityki dywidendy.

16 czerwca 2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje, że podjął w dniu 15 czerwca 2021 roku uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania polityki dywidendy o następującej treści:

„Nadrzędnym celem Zarządu POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • rozwój Grupy Kapitałowej POZBUD, w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy,
  • politykę wypłaty dywidendy.

Intencją Zarządu jest, aby akcje Spółki były postrzegane przez rynek finansowy jako stabilna inwestycja
o charakterze długoterminowym.

Zarząd POZBUD S.A. zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości do 66% zysku netto Spółki, przy założeniu że relacja długu oprocentowanego do zysku brutto powiększonego o amortyzację na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, będzie wynosiła mniej niż 4,0 oraz udział kapitałów własnych w aktywach Spółki, po uwzględnieniu planowanej do wypłaty dywidendy, nie będzie niższy niż 50%.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez POZBUD S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę również sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz ocenę perspektyw Grupy Kapitałowej POZBUD w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, z uwzględnieniem jej planów inwestycyjnych, w tym potencjalnych akwizycji.

Wypłata dywidendy może być realizowana w dwóch częściach: w formie zaliczki (w wysokości zatwierdzonej przez organy Spółki) w danym roku obrotowym oraz pozostała część – po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.