17/2020 Zbycie akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz transakcje dotyczące znaczących pakietów akcji Spółki

12 maja 2020

Raport bieżący z plikiem 17/2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11 maja 2020 roku wpłynęły do spółki:
1) zawiadomienia od Wiceprezesa Zarządu, Pana Romana Andrzejaka oraz od Pani Magdaleny Andrzejak jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, złożone w trybie art. 19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dotyczące transakcji dokonanych przez w/w osoby na akcjach Spółki w dniu 11 maja 2020 roku; oraz
2) zawiadomienia od Pana Romana Andrzejaka oraz Pana Tadeusza Andrzejaka złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i zejściu poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
3) zawiadomienie od Pana Wojciecha Jacka Wika Czarnowskiego w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki.
Treść zawiadomień, o których mowa powyżej, Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna: Art.19 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02 z późn. zm.).