17/2018 Podpisanie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO Bank Polski S.A.

12 lipca 2018

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał kolejny aneks do umowy limitu kredytu wielocelowego Nr 28 1020 4027 0000 1802 0893 8666, zawartej w dniu 22 kwietnia 2011 r. („Umowa?) z Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKO BP S.A?). Na podstawie aneksu nastąpiła zmiana limitu kredytu wielocelowego (raport bieżący nr 27/2017 z dnia 16 października 2017 roku) z kwoty 70.000.000,00 zł do kwoty 30.000.000,00 zł w formie kredytu w rachunku bieżącym i w formie kredytu obrotowego odnawialnego i nieodnawialnego oraz w związku z tym zmiana zabezpieczeń spłaty tego kredytu, a przede wszystkim zwolnienie części zabezpieczeń i obniżenie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach położonych w Słonawach i Mrowinie z kwoty 105.000.000,00 zł do kwoty 45.000.000,00 zł.

W zakresie roszczeń PKO BP S.A. wynikających z umowy Emitent zobowiązany jest do poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc do kwoty 60.000.000,00 zł, a PKO BP S.A będzie mogła wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 16 października 2030 roku.

Zmniejszenie limitu podyktowane jest brakiem zapotrzebowania Emitenta na tak wysoki limit w zakresie bieżącej działalności operacyjnej.

Podstawa prawna : art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data: 2018-07-11
Imię i Nazwisko: Roman Andrzejak
Stanowisko/Funkcja: Wiceprezes Zarządu
Podpis: Roman Andrzejak