17/2017 Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Pozbud T&R S.A.

02 sierpnia 2017

 Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) informuje, iż na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, tj. 2 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:  

1.Wojciech Kowalski – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny, 
2.Marek Chaniewicz – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3.Bartosz Andrzejak – Członek Komitetu Audytu, członek zależny. 

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019. 

Spółka Pozbud T&R S.A., informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: 

a)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 
b)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki, 
c)większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. 

Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). 


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.