17/2015 Podpisanie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego, zawartej z STU Ergo Hestia S.A.

26 maja 2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie („Emitent?, „Spółka?) informuje, iż w dniu 26 maja 2015 roku podpisał aneks do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego, zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Niniejszym aneksem podwyższona została z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty 20.000.000,00 zł łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich gwarancji, wystawianych na podstawie powyższej Umowy.

Umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego Nr 05/TO50/2013 Emitent zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. w dniu 26 marca 2013 roku.

.

Przedmiotem umowy jest odnawialny limit , który w zawartej Umowie w dniu 26 marca 2013 roku ustalony był w maksymalnej wysokości 5.000.000,00 zł, w ramach którego udzielane są gwarancje ubezpieczeniowe.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zabezpieczeniem przyznanego limitu są weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi z wystawienia Emitenta.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość powyższej umowy w momencie podpisania powyższego aneksu stanowi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta i spełnia kryterium znaczącej umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133).