16/2024: Zmiany w składzie organów Spółki

27 czerwca 2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 ksh oraz art. 383 §1 ksh i § 11 ust. 2 lit. h Statutu Spółki,  w dniu 27 czerwca 2024 roku delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej – pana Łukasza Fojta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) na okres 3 miesięcy.

Decyzja Rady podyktowana jest zapewnieniem prawidłowości działania operacyjnego Spółki.

W wyniku powyższego w skład Zarządu Spółki wchodzą:

Bogusław Bartczak – Prezes Zarządu, Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Fojt – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim